Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu, Cavadov Natiq Əli oğlu, Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu. Sosial-iqtisadi statistika: I hissə

Dərslik ali məktəblərin iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün yazılmış, sosial-iqtisadi statistikaya aid çox mühüm mövzuları əhatə edir və ölkəmizdə indiyədək bu sahədə nəşr olunan dərsl

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu, Cavadov Natiq Əli oğlu, Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu. Sosial-iqtisadi statistika: II hissə

Dərslik ali məktəblərin iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün yazılmış, sosial-iqtisadi statistikaya aid çox mühüm mövzuları əhatə edir və ölkəmizdə indiyədək bu sahədə nəşr olunan dərsl

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: yanvar 2008

“Bakı qəsəbələrinin inkişafına dair xüsusi Proqram qəbııl olunub və oııuıı icrası iiçün maliyyə mənbələri də müəyyən edilib. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə artıq geniş quruculuq işləri başlanılmışdır. Yo

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: yanvar 2009

‘Bakı qosohobrinin inkişafına dair xiisusi Proqram qohul olunub vo onun icrası üçün maliyyn monbobri do müəyyon edilib. Bakı otraji bind v,ı qnsnbnbrdo artıq geniş quruculuq işbri başlanılmışdır. Yol tikinlisi, yardımçı stansiya

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: iyul 2006

"Bakı qəsəbələrinin inkişafına dair xüsusi Proqram qəbul olumıb və onun icrası üçün maliyyə mənbələri də müəyyən edilib. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə artıq geniş quruculuq işləri başlanılmışdır. Yol tikintis