Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Xanhüseyn Kazımlı. Qiymətləndirmənin əsasları

«Qiymətləndirmənin əsasları» dərsliyində qiymətləndirmə fəaliyyətinin ümumi səciyyəsi, onun obyektləri və subyektləri, habelə mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətlər, onların tənzimlənməsi məsələləri, bu məqs

V.İ.Bodyajina, K.N.Jmakin. Ginekologiya (Dərslik)

Ginekologiya (yunanca gine - qadın. loqos - elm) "qadın haqqında elm" deməkdir. Təbabətin mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahəsi olan ginekologiya qadın cinsiyyət üzvlərinin anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərini öyrənən, qadın xəstəlikl

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribotexniki avadanlıqlar və vasitələr

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribotexniki avadanlıq və vasitələr” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Burada

Allahverdiyev Əlövsət. Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər

Dərs vəsaitində Azərbaycan hüquq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq Beynəlxalq hüquq fənninə daxil olan və tədris olunan insanlıq əleyhinə cinayətlərin mahiyyəti, xüsusiyyətləri, tərkib elementləri və növləri ətraflı şərh e