Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Севиндж Аббасова. Практический аудит

Рекомендовано Научно-методическим Советом министерства Образования (сектор «Экономика», протокол № 1 от 28.09. 2010 г.) в качестве учебного по

Afaq Əsgərova. Oğuznamənin dili

Kitabda XVI-XVII əsrdə yazıya alınmış şifahi ədəbi dil abidəsi olan “Oğuznamə”nin lüğət tərkibi leksik-semantik cəhətdən təhlil olunmuş, leksika və frazeologiyası sistemli şəkildə linqvistik təhlilə cəlb olunaraq ədəb

Sədnik Paşa Pirsultanlı. Heca vəzninin bayatı və qoşma möcüzələri

Filologiya elmləri doktoru, professor, Republikanın Əməkdar mədəniyyət işçisi Sədnik Paşa Pirsultanlı Azərbaycan milli şeirinin ana vəzni olan heca vəzninin inkişaf prosesi haqqında xeyli vaxtdır ki, şifahi xalq poeziyası kontekst

Sərdar Zeynal

Azərbaycan dili morfologiyasının tədqiqi tarixi