Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

AZƏRBAYCANDA MİLLİ VİOLONÇEL SƏNƏTİNİN YARANMASINA DAİR

DƏRS VƏSAİTİ Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi Şurasının 29 may 2019-cu il tarixli iclasının 08 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir

Мahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R. İnformatika– 7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik

Yaşadığımız dövrü informasiya cəmiyyətinə keçid dövrü adlandırırlar. Bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi, informasiya cəmiyyətinin də hər bir üzvü müvafiq bilik və bacarıqlara malik olmalıdır. Bu bilik və bacarıq - lar

Севиндж Аббасова. Практический аудит

Рекомендовано Научно-методическим Советом министерства Образования (сектор «Экономика», протокол № 1 от 28.09. 2010 г.) в качестве учебного по

Afaq Əsgərova. Oğuznamənin dili

Kitabda XVI-XVII əsrdə yazıya alınmış şifahi ədəbi dil abidəsi olan “Oğuznamə”nin lüğət tərkibi leksik-semantik cəhətdən təhlil olunmuş, leksika və frazeologiyası sistemli şəkildə linqvistik təhlilə cəlb olunaraq ədəb

Sədnik Paşa Pirsultanlı. Heca vəzninin bayatı və qoşma möcüzələri

Filologiya elmləri doktoru, professor, Republikanın Əməkdar mədəniyyət işçisi Sədnik Paşa Pirsultanlı Azərbaycan milli şeirinin ana vəzni olan heca vəzninin inkişaf prosesi haqqında xeyli vaxtdır ki, şifahi xalq poeziyası kontekst