Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Axundov Süleyman Sani Rzaqulu bəy oğlu. Seçilmiş əsərləri

Maarifpərvər ədib Süleyman Sani Axundovun bədii əsərlərində, pedaqoji-elmi fəaliyyətində və vətəndaşlıq əməlləri ilə zəngin olan ictimai həyatmda işıqlı fikirlərin təsdiqi, nurlu, xeyirxah əməllərin təbliği onun başlıc

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr: I cild: VII-XII əsrlər Azərbaycan şeiri

Kitabda Azərbaycan klassik poeziyasmın 500 illik bir dövrünü əhatə edən poetik əsərlərdən nümunələr toplanmışdır. Əsasən lirik və ictimaisiyasi şeirlərdən ibarət olan bu əsərlər ərəb və fars dillərindən tərcümə edilmi

Агаев Эмиль. Кто такие азербайджанцы: этно-лирические заметки

Эта книга представляет собой попытку автора просто и занима- тельно, в форме личных заметок и наблюдений рассказать о том, как он узнавал,