Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Nəzərova Adilə Həsən qızı.Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

Lüğətdə Azərbaycan dilində işlənən fəlsəfi termin və termin-söz birləşmələrinin geniş şəkildə izahı verilmişdir. Lüğət tələbələrin, müəllimlərin, tədqiqatçıların tərcüməçilərin və fəlsəfə ilə maraqlanan oxu

Ritorika

Kitabda Aristotelin ritorikaya aid üç traktatı ilk dəfə olaraq azərbaycan dilində nəşr olunur; bu, ictimai və humanitar elm sahələri ilə bağlı bir çox tədris fənlərinin raəzmununu zənginləşdirə biləcək qiymətli bir əsərdir.

İbrahimov Əli Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sоsial-siyasi görüşləri

Kitab Azərbaycanda görkəmli ədib, çох nüfuzlu jurnalist-publisist, böyük ictimai dövlət хadimi, ali təhsilli hüquqşünas, səfir-diplоmat kimi tanınan Y.V.Çəmənzəminlinin görüşlərində fəlsəfi və sоsial-siyasi məsələlər

Əhmədov Yaşar. Fəlsəfə: VI hissə: təbiət və cəmiyyətin fəlsəfəsi

Dərs  vəsaitinin  bu  hissəsi  təbiət  və  cəmiyyətin  fəlsəfəsinə  həsr olunmuşdur.  Burada  cəmiyyət  idrakın  obyekti  kimi  təhlil  olunur,  daha sonra&n

Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Fəlsəfə

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş ən yeni proqram əsasında yazılmış dərslikdə fəlsəfənin bütün mövzuları sistemli şərh olunur. Totalitar rejimdən açıq, demokratik cəmiyyətə keçid dövrünün sosial-fəlsəfi təhl