Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri. Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri

Oxuculara təqdim olunan “Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri” kitabı fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Həqiqət Kərimovanm şairin anadan olmasının 70 illiyinə töhfəsidir. Kitabda şairin türkçülük məfkurəsi, “milli

Mürşüdlü Qəmər. Cəmaləddin Əfqaninin sosial-siyasi fəlsəfəsi

1993-cü ildə çap olunaraq, bu kitab Respublikada ilk dəfə olaraq diplomatik xidmətin əsasları və prinsiplərinin təhlilinə həsr edilmişdir. Kitabda diplomatiyanın yaranması və inkişafı tarixi, diplomat peşəsi üçün zəruri olan x

Xəlilov Səlahəddin. Mənəviyyat fəlsəfəsi

Kitab insan m ənəvi aləminin stru ktur unda əxlaqi, est eti k və inte llektual məqamların nisbətindən bəhs edir. Əxlaqla yanaşı, dini-mənəvi dəyərlər, elmi-nəzə ri və əmə li biliklər, təfəkk ür mədən iyyəti və əmə li v

Kərimova Həqiqət. Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri

Oxuculara təqdim olunan “Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri” kitabı fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Həqiqət Kərimovanm şairin anadan olmasının 70 illiyinə töhfəsidir. Kitabda şairin türkçülük məfkurəsi, “milli

Kərimova Həqiqət. Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri

Oxuculara təqdim olunan “Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri” kitabı fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Həqiqət Kərimovanm şairin anadan olmasının 70 illiyinə töhfəsidir. Kitabda şairin türkçülük məfkurəsi, “milli