Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Xəlilov Səlahəddin. Mənəviyyat fəlsəfəsi

Kitab insan m ənəvi aləminin stru ktur unda əxlaqi, est eti k və inte llektual məqamların nisbətindən bəhs edir. Əxlaqla yanaşı, dini-mənəvi dəyərlər, elmi-nəzə ri və əmə li biliklər, təfəkk ür mədən iyyəti və əmə li v

Kərimova Həqiqət. Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri

Oxuculara təqdim olunan “Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri” kitabı fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Həqiqət Kərimovanm şairin anadan olmasının 70 illiyinə töhfəsidir. Kitabda şairin türkçülük məfkurəsi, “milli

Kərimova Həqiqət. Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri

Oxuculara təqdim olunan “Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri” kitabı fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Həqiqət Kərimovanm şairin anadan olmasının 70 illiyinə töhfəsidir. Kitabda şairin türkçülük məfkurəsi, “milli

Həmidov Ənvər Mete , Həmidova Zərnurə. İntellektual ekologiya

Kitabda insan intellektinin təkamülü ilə əlaqədar yeni bir məqsədin, daha doğrusu, əqillə necə yaşamağın mübarizə prinsiplərindən bəhs edilir ki, bunu da müəlliflər «intellektual ekologiya» adlandırmışdırlar. «İntellektual

Рзаева Роида Октай кызы. Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс

Монография посвящена междисциплинарному осмыслению феномена пост­ модерна его дериватов и мультикультурализма. Предлагаемая книга явля