Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Рзаева Роида Октай кызы. Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс

Монография посвящена междисциплинарному осмыслению феномена пост­ модерна его дериватов и мультикультурализма. Предлагаемая книга явля

Əlizadə Aydın Arif oğlu. Antik fəlsəfə tarixi

Fəlsəfənin əsasını və bünövrəsini antik dövrün fəlsəfəsi təşkil edir. Antik dövr fəlsəfəsini öyrənmədən fəlsəfə haqqında ümumi təsəvvür yarana bilməz. Sonrakı əsrlərdə formalaşan fərdi və ictimai şüur tarixi b

Амирханов Рашид Махмудович.

Тюрко-татарская философская мысль средневековья: XIII-XVI вв.

Hacılı Asif Abbas oğlu. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi

Filologiya elmləri doktoru, professor Asif Hacılının «Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi» kitabına mifologiya, folklor və ədəbiyyatın müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri daxildir. Həmin məqalələrin bir qismi vaxtil

Camalov Kamal. Həzrəti Əlinin elm və tərbiyə haqqında fikirləri

Pedaqoji elmlər namizədi, Azərbaycan Respublikasımn əməkdar müəllimi Kamal Camalovun «Həzrəti Əlinin (э.) elm VO tərbiyo haqqm da fıkirbri» adlı kitabında dərin düşüncəli pedaqoq, görkəmli mədənİyyət və dövlət xadimi H