Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

R. Bahar Sonam. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım...: III cild

R.Bahar SONAM, Hüseyn Cavid yaradıcılığını təhlil etməklə, böyük mütəfəkkirin yaşadığı zamanın ziddiyətlərini pərdəli şəkildə bədii-yaradıcı boyalarla nə demək istədiyini şərh etmişdir. Cavid böyüklüyünün poeti

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: ədəbiyyat, dil, mədəniyyət quruculuğu

Диггөтииизө төгдим олунан бу китаб Азөрбајчан Халг Ҹумһуријјөтинин 80 иллијинин кечирилмеси учүн Азөрбајчан Республикасы Президенти Һе

Hüseynova Həcər

Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: I cild

Hüseynova Həcər

Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: II cild

Abdulla Mahirə Gəncalı qızı. Əbədiyyət. An: məqalələr

Bu Kitabda şair, fəlsəfə elmlər namizədi Mahirə Abdullanın görKəmli Azərbaycan yazıçısı, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığından yazdığı məqalələr toplanmışdır.