Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Binnətova Almaz Qasım qızı. Azərbaycan-özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri: dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər

Монографийада Азярбайъан - юзбяк (ъыьатай) ядяби ялагяляриnin əlaqələrinin təşəkkül tarixindən başlamış, müasir dövr əlaqələrimizə qədər altı yüz illik bir dövr izlənilir. Xüsusən,

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu, İsayev İramin Namaz oğlu.Pedaqoji irsimizdən: M.V. Vidadi, M.P. Vaqif, Q.B. Zakir

Kitabda Azərbaycan ədəbi-bədii və pedaqoji fikir tarixində görkəmli yer tutan M.V.Vidadi, M.P.Vaqif və Q.B.Zakirin pedaqoji fikirləri tədqiq edilir, gənc nəslin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsində, şəxsiyyət kimi formalaşmasında bu gün

Qasımov Cəlal.Bəkir Çobanzadə

Professor Cəlal Qasımovun «Bəkir Çobanzadə» monoqrafiyasında türk xalqlarının görkəmli simalarından olan Bəkir Çobanzadənin həyatı və mühiti, ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq fəaliyyəti I Bakı Türkoloji qurultayının

R. Bahar Sonam. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım...: I cild

R.Bahar SONAM, Hüseyn Cavid yaradıcılığını təhlil etməklə, böyük mütəfəkkirin yaşadığı zamanın ziddiyətlərini pərdəli şəkildə bədii-yaradıcı boyalarla nə demək istədiyini şərh etmişdir. Cavid böyüklüyünün poeti

R. Bahar Sonam. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım...: II cild

R.Bahar SONAM, Hüseyn Cavid yaradıcılığını təhlil etməklə, böyük mütəfəkkirin yaşadığı zamanın ziddiyətlərini pərdəli şəkildə bədii-yaradıcı boyalarla nə demək istədiyini şərh etmişdir. Cavid böyüklüyünün poeti