Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Salamoğlu Təyyar. M.Ə. Sabirin milli intibah idealı

Kitabın nəşrinə göstərdiyi mənəvi və maddi dəstək iiçiin Sabirabad rayon sakini MƏNSİMOVMƏMMƏD ADİL oğluna darin ıninnatdarlığtınızı bildiririk

Kərimli Teymur. Nizami və tarix

Azərbaycanın təkcə dahi şairi deyil, həm də böyük mütəfəkkiri və filosofu olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ana kontekstini tarix təşkil etməkdədir. Bu baxımdan Nizamiyə filosof-şair dediyimiz kimi, tarixçi-şair də deyə

Həbibbəyli İsa. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə: l cild

Kitabda müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının 1990-cı illərmərhələsinin formalaşması, təşəkkül prosesləri, inkişafyolu və əsas yaradıcılarından bəhs olunur

Qasımzadə Feyzulla. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

Dərslik Azərbaycan ali məktəblərinin filologiya fakültəsinin tələbələri üçün tərtib edilmişdir. Əsər «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» proqramına əsasən yazılmışdır. Dərslikdə aşağıdakı fəsillər əhatə olunur: 1. Az

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu .Nəriman Nərimanov: həyatı, fəaliyyəti, pedaqoji və tibbi fikirləri

ÜÇÜNCÜ NƏŞRƏ MÜQƏDDİMƏ Oxuculara təqdini olunan bu kitab müəllifin 1979 və 2000-cı illərdə nəşr etdirdiyi «N.Nərimanovun pedaqoji fikirləri» adlı əsərıniıı yenidən işlənmiş üçüncü nəşridir. Bu kitabdakı yen