Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Koroğlu: Paris nüsxəsi

Tanınmış polyak şərqşünası, şair və mütərcimi A.Xodzko Cənubi A zərbaycandan Avropaya apardığı “Koroğlu” dastanmın olyazmasmı ingilis dilinə çevirib Londonda dərc etdirm əklə (1842) eposun noşri tarixində silinm əz bir i

Kitabi-Dədə Qorqud

«Китаби-Дәдә Горгуд» бир мүгәддимә вә 12 бојдан ибарәт дас тандыр. Бә’зи алимләрин фикринчә бу дастан әсасән X — X II әсрлғр- дә Азәрбајчан

Dağıstan xalqlarının nağılları

Dilimizə tərcümə edilmiş bu topluda Dağıstan xalqlarının nağılları toplanmışdır. Burada oxucu dağlıq ölkədə yaşayan bir çox xalqların - avar, ləzgi, lak, darqi, kumık və başqalarının məişət, qəhrəmanlıq, sehrli və h