Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Nailə Əskər. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu

Monoqrafiyada XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Nəsibin dövrü, mühiti haqqında məlumat verilmiş, aşığın həyat və yaradıcılığı tədq

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu.Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri: VI cild

Kitabda Azərbaycan folklorşünaslığının müxtəlif problemləri, Sarı Aşıq, Molla Cümə, M.P. Vaqif, M.F.Axundov və s. haqqında folklorşünaslıq kontekstində araşdırmalar vardır. Eyni zamanda folklorşünas P.Əfəndiyevlə bağlı e

Koblandı-batır: Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı

Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır” türk epik təfəkkürünün nadir incilərindən olub, baş qəhrəman Koblandının və onun silahdaşlarının yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsini əks etdirən maraqlı abidələrd

Dədə Qorqud araşdırmaları: I kitab

“Dədə Qorqud Elmi-tədqiqat Mərkəzi”nin yeni dərgisinin ilk buraxılışında türk mədəniyyətinin tarixinə və ədəbi-nəzəri problemlərə həsr olunan apaşdırmalar toplanmışdır.

Məmmədova Günay. Naxçıvan musiqi folkloru

Naxçıvan folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan musiqi folkloru bölgənin mədəni həyatında özünəməxsus əhəmiyyət daşıyır. Monoqrafiyada Naxçıvan musiqi folkloru həm folklor­ şünaslıq, həm də musiqişünaslıq baxımından