Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Hacıyev Asif ."Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu: II kitab: 1 və 2-ci boylar üzrə

“Dədə Qorqud kitabı”nın mövcud variantda şərhli oxunuşu bu monumental abidənin Drezden nüsxəsindəki yazılışına istinadən həyata keçirilməklə müxtəlif nəşrlərdə fərqli şəkildə transkripsiya edilib mübahisə obyektinə ç

Həyat düşüncələri: Qəzənfər Paşayevlə müsahibə

Şair Vaqif Bəhmənlinin görkəmli ədə biy yat şü ‐ nas, folklorşünas, dilçi, mətnşünas alim Qə zənfər Paşayevlə geniş müsahibəsi professorun elm, sənət, ədəbiyyat və həyat haq qında bədii‐fəlsəfi düşüncə ‐ lə

Miskin Abdal - Səfəvilərin böyük ideoloqu, sufi şeyxi

Bu kitabda I Şah İsmayıl Xətainin mürşidi, Səfəvilər dövlətinin görkəmli ideoloqu və dövlət xadimi, tanınmış diplomat, hərbi sərkərdə, təsəvvüf mütəfəkkiri, filosof, sufi şair, ozandan aşığa, qopuzdan saza keçidin banis

Əskər Nailə.

İslam coğrafiyası və Azərbaycanda oyunlar

Hacıyeva Səadət. Nanaylı-halaylı dünyam

Bu kitabda Ağbaba bölgəsinin etnoqrafiyasını əks etdirən materiallar (“Xıdır Nəbi”, “Qızlar bayramı”, “Ramazan bayramı”, “Qurban bayramı”, toy mərasimi və b.), bölgənin folklorundan örnəklər (alqışlar, qarğışlar