Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ömərov Aşıq Mədət. Dərya kimi dolan könlüm

Kitabda Zaqatalanın Bəhmədli kəndindən olan ustad Aşıq Mədət Ömərovun şeirləri və dastan-rəvayətləri öz əksini tapmışdır.

Məmmədova Məleykə Nizami qızı. Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr

Monoqrafiyada təkərləmələr Azərbaycan və Anadolu nümunələri əsasında geniş təhlilə cəlb edilmişdir. Tədqiqat işi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq AMEA Folklor İnstitunun Mifologiya şöbəsində yerinə yetirilmiş, 15 yanvar 2019-cü

Məmməd Səadət. Nağıl mövzu və obrazları bədii ədəbiyyatda

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səadət Məmmədin qələmə aldığı bu mo noqrafiya XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında nağıl mövzusuna mü raciətin ədəbi-tarixi zərurəti, ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə nağıl möv - zusunun ye

Məmmədova Məleykə Nizami qızı

Azərbaycan və Anadolu folklorunda oyun və tamaşalar

Cəfərsoy İlhami. İber və H’Ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri

Monoqrafiya iber və h’ay adı altında gizlədilən türk etnoslarının folkloruna, dilinə və etnik tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə sübuta yetirilir ki, iber dili indiki gürcülərin, h’ay dili indiki ermənilərin dili deyildir. İber