Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı. Tat dilinin leksikası: Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında

Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan tatlarının dilinin leksik sistemi kompleks şəkildə tədqiqata cəlb olunmuş, qohum və qohum olmayan dillərlə müqayisəli və əlaqəli formada araşdırılmışdır.

Heyət Cavad Mirzəli oğlu. Türk dilləri və ləhcələrinin tarixi: II kitab

Cavad Heyətin “Müasir türk dilləri və ləhcələri. Onlann sinifləndirilməsi” kitabında XIX əsrdən etibarən Vilhelm Radlov, N.A.Baskakov, F.Zeynalov, Rəşid Rəhməti Arat və digər tədqiqatçı alimlər tərəfindən işlənmiş tür

Kaşğari Mahmud.

Divanü lüğat-it-türk: III cild

Kaşğari Mahmud.

Divanü lüğat-it-türk: II cild

Kaşğari Mahmud.

Divanü lüğat-it-türk: I cild