Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əliyeva Nigar Nazim qızı Professor Ə. Ə. Rəcəbli və Azərbaycan nəzəri dilçiliyi

Əsərdə professor Əbülfəz Rəcəblinin dilçilik sahəsində apardığı tədqiqatlar araşdırılmışdır. Əsər ali məktəblərin bakalavr, magistr pillələri, habelə dilçilik üzrə doktoranturada təhsil alanlar üçün nəzərdə tutulmu

Sadıqov İslam Hüseyn oğlu

Tanrı dili, türk dili, şumer dili

Məhərrəmli Baba Balaca oğlu. Azərbaycan dilində isim kökləri

Kitabda Azərbaycan dilində işlənən təkhecalı və çoxhecalı isimlərin etimoloji şərhi verilmişdir. Əsərdə isim kökləri müqayisəli-tarixi istiqamətdə təhlil edilmiş, onların praformaları bərpa olunmuşdur. Monoqrafiyada 83 söz

Serebrennikov Boris Aleksandroviç, Hacıyeva Ninel Zeynal qızı. Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası .

Filologiya elmləri namizodi Çiçək Əfəndiyeva I fəslin tərcüməsində vo örnəklərin əsli ilo yoxlanmasında mənə kömək etmişdir. Ona təşəkkürümü bildirirəm.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər. Qədim türk yazısı abidələrinin dili: II hissə

«Qədim türk yazısı abidələrinin dili» adlı əsərdə göytürk və qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış kitabələrin dili araşdırılır. Kitabda bu abidələrin öyrənilməsi tarixi, onların dilinin fonetik quruluşu, leksikası məs