Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Rüstəmova Aypara Sədi qızı. Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti: 1920- iyun 1941-ci illər

Monoqrafiyada 1920-1941-ci illərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanı Tədqiq və Tətöbbə Cəmiyyəti və onun elmi kitabxanasının, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun, sonradan SSRİ EA Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan Şö

Quliyeva Sevda Firuz qızı. Azərbaycan soraq-məlumat ədəbiyyatı: yaranması, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Todqiqat əsərində soraq-m əlum at ədəbiyyatı- nın yaranma tarixi, inkişafının əsas mərhələləri tədqiq olunur, gəlocək perspektivləri haqqmda söhbət açılır. Kitabda ilk dəfə olaraq soraq-məlumat nəşrlərinin coğrafıyası

Mustafayeva Sənubər Mikayıl qızı. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları

Biblioqrafık təsvirin tərtibi qaydaları DƏRS VƏSAİTİ 2-Cİ NƏŞRİ

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu.

Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq

Kazımi Pərviz Firudin oğlu.

Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslığı