Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Musalı Vüsalə Azər qızı. Monoqrafiyada elmi, elmi-kütləvi, klassik ədəbiyyatın nəşrə hazırlanması və redaktəsi məsələlərindən bəhs olunmuşdur. Dövri nəşrlərin tipoloji əlamətləri və növləri Ģərh olunmuĢ, elmi jurnalların növlərindən, məqsəd və oxucu tə- y

Monoqrafiyada elmi, elmi-kütləvi, klassik ədəbiyyatın nəşrə hazırlanması və redaktəsi məsələlərindən bəhs olunmuşdur. Dövri nəşrlərin tipoloji əlamətləri və növləri şərh olunmuş, elmi jurnalların növlərindən, məqsəd

"Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar"

“Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar” adlı buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya

Bu biblioqrafiyada Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rə- sulzadənin həyat və fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinin ümumi siyahısı verilib. Üç dildə - Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi və rus dillərində hazırlanmış bu