Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

KtTABXANALAR BİLİKLƏR CƏMİYYƏTİNDƏ (ikidilli Azərbaycan-Rusiya layihəsi)

Bu nəşr kitabxana işinin əsaslarının şəhr edildiyi, biliklər cəmiyətində kitabxanaların rolunun və funksiyalarının müəyyən olunduğu, dövlətin intelektual kapitalının idarə edilməsi baxımından kitabxanaların malik olduğu im

Əziz Əliyev: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi “Əziz Əliyev” adlı biblioqrafik göstə- ricidə görkəmli dövlət və elm xadimi Ə.Əliyevin həyatını, elmi və ictimai fəa

Xələfov Abuzər Alı oğlu

Ömrünü  Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin inkişafı və formalaşmasına həsr etmiş Əməkdar elm xadimi, professor A.Xələfovun bu monoqrafiyası çox böyük aktuallıq kəsb edir. Kitabda cəmiyyət və kitabxana, cəmiyyə

Fəridə Hacıyeva: biblioqrafiya

Yubiley münasibətilə tərtib olunan bu Biblioqrafiya kitabı Fəridə Hacıyevamn həyat və yaradıcılı­ ğının 1982-ci ildən 2013-ci ilə qədərki dövrünü əhatə edir.

Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it-türk" əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici

Dahi türk dilçisi və ensiklopedisti Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-ittürk» əsəri dünya dilçilik elminin ən qədim və ən möhtəşəm nümunələrindən biridir. Türk dünyasının və türkologiya elminin ən parlaq, ən əhəmiyyət