Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üçün keyfiyyət prinsipləri. Təlimat

Mədəniyyət veb-saytlarında istifadəçilərin ehtiyacları, məzmun və keyfiyyət meyarlarının müəyyən edilməsi üzrə Minerva 5-ci işçi qrupun redaksiyası altında

KİTABXANA-İNFORMASİYA TERMİNLƏRİNİN QISA LÜĞƏTİ

Kitabxana-informasiya sahəsinə dair ənənəvi terminlərlə yanaşı son zamanlar yeni terminlər də yaranmışdır. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı, kitabxanalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi bu sahədə yeni t

RƏQƏMLƏŞDİRMƏ: AVROPA MUZEYLƏRİ, ARXİVLƏRİ VƏ KİTABXANALARI ÜÇÜN STANDARTLAR LANDŞAFTI

Rəqəmləşdirmə: Avropa muzeyləri, arxivləri və kitabxanaları üçün standartlar landşaftı ATHENA layihəsinin 3-cü “Standartların tədqiqi və tövsiyələr hazırlanması” İşçi qrupunun nəşri Mətni hazırlayanlar: Gordon McKenn

Azərbaycan kitabxanalrı moderinləşmə yolarında

(sorğu materialları əsasında) Təqdim olunan bu kitab informasiya cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətləri və bu prosesdə kitabxanaların mürəkkəb rolundan bəhs edir.Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın  kita

Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət(2008-2013).2 cilddə. 1-ci cild.

Kitab Azərbaycan xalqının tarixini öyrənənlər üçün zəngin məlumat mənbəyidir. Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər səfərlər və müsahibələr.