Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş

«Kitabxana idinin tanxi kursuna giriş» vosaitindo kitabxana anlayışının clmı izahı, coıniyyot vo modoniyyot tarixindo kımtabxanaların rolu vo yeri, qod im dünya kitabxanalarının уагапгпам vo inkişaf xüsusiyyətləri, görkəml

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: I hissə: Ən qədim dövrlərdən XX əsrə qədər

Müstəqillik, illərində ana dilimizdə ilk dəfə nəşr olunan «Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi» dərsliyi ən qədim zamanlardan XX əsrə qədərki dövrdə ölkəmizin ərazisində meydana gəlmiş kitabxanaların inkişafını xronoloj

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: II hissə: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi

«Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi» dərsliyinin II hissəsi XX əsrin birinci yarısında respublikamızda kitabxanaların yaranması. ıııkışafı və formalaşması mə­ sələlərinin tədqiqinə və təlıliliııə həsr olunmuşdur Mi

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş: I hissə: Kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları: II hissə: Kitabxana haqqında təlim

Azərbaycan Hilində ilk dəfə yazdan bu dərslikdə kilabxanaşünashğın meydana gəlməsi, təşəkkülü, formalaşması, inkişaf mərhə­ lələri və elmi-nəzəri əsaslan şərh edilir, metodologiyası və elıııi metodikası haqqında ət

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: III hissə: XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi

"Azərbavcanda kitabxana işinin tarixi” dərsliyinin III hissəsi XX əsrin ikinci şansında və XXI əsrin əvvəllərində respublikamızda müxtəlif kitabxana şəbəkə- lənnın inkişafı və formalaşması məsələlərinin araşdırılması