Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya

Bu biblioqrafiyada Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinin ümumi siyahısı verilib. Üç dildə - Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi və rus dillərində hazırlanmış bu bibl

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu Günlər, aylar və illər

Kitabda folklorşünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Mahmud Allahmanlının elmi-peda - qoji fəaliyyətinin göstəriciləri əksini tapmışdır. Müx - təlif, illərdə çıxan qəzet, jurnal, məcmuə, toplulardakı məqaləl

Nizami Gəncəvi alman qaynaqlarında: biblioqrafik göstərici: 1802-2012 = Nizami Gandschevi in den deutschen quellen das bibliographische register: 1802-2012

Nizami Gəncəvi alman qaynaqlarında: biblioqrafik göstərici: 1802-2012 = Nizami Gandschevi in den deutschen quellen das bibliographische register: 1802-2012

Şəhidlər: biblioqrafiya

Şəhidlər: biblioqrafiya

Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya: V cild: II kitab

Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan kitabı” fundamental biblioqrafiyanın V cildinin 2-ci kitabında 1961–1970-ci illərdə Azərbaycanda, eyni zamanda keçmiş Sovetlər birliyinin ərazisində digər müəlliflər tərəfindən Azərbaycanın