Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Sevda Əhədova. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu

Təqdim olunan əsərdə YUNESKO-nun fəaliyyətinin mühüm sahəsini təşkil edən beynəlxalq mədəni hüquqlar sisteminin, mədəni müxtəlifliyin və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasə

Şahnaz Haşımova. Vətən, Sən güman yerimsən

Kitabın iĢıq üzü görməsinə göstərdiyi maddi və mənəvi köməyə görə Gəncə Ģəhər Ġcra Hakimiyyətinin BaĢçısı Cənab Elmar Vəliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm

Yusifəli Həsənov. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq İdman və Turizm əlaqələri sistemində

Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasında idman və turizmin inkişafını şərtləndirən və təmin edən idman və turizm təşkilatlarının strukturlarının yaradılması, idman və turizm sahəsində maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməs

Soltanova Həbibə Bayraməli qızı. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı

Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı. Monoqrafiya Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda prioritet sahə olan turizm və onun inkişafına nəsr olunmuşdur. Strukturuna görə əsasən 5 hissədən, 20 fəsildən ibarət olan kitabda

Rəhimov Sabir. Turizm - ekskursiya işinin təşkili

Azərbaycanda ilk dəfə qələmə alınmış bu dərs vəsaitində turizm nəzəriyyəsinin əsaslan, Ümümdünya Turizm Təşkilatının tövsiyələri, beynəlxalq konvensiyalar, milli hüquqi aktların prinsip və ənənələri aspektlərində tur