Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Xəlilov Səlahəddin. Xatirələrdə davam edən dostluq: şəxsiyyətlər, portretlər

Kitaba müəllifin Azərbaycanın görkəmli almləri haqqında müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı xatirələri, təəssüratları daxil edilmişdir. Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Allahverdiyev Cəlal Vaqif oğlu, Cəfərov Cəfər. İrəvan Pedaqoji Məktəbi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cəlal Allahverdiyev və Cəfər Cəfərovun “İrəvan Pedaqoji Məktəbi’’ adlı kitabında 1924-1949-cu illərdə “Ermənistan”da fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycanlı məktəbləri üçün peda

Gozalova Nargiz. Everyday English activity book

Copyright All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system without the written permission of the author.

Gozalova Nargi . Everyday English activity book

Copyright All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system without the written permission of the author.

Xəlilov Səlahəddin. Elm haqqında elm

Kitabda elmin genezisi, məqsədi və funksiyaları, inkişaf qanunauyğunluğu haqqında müfəssəl məlumat verilir. Elm fəlsəfəsi, elmin tarixi və sosiologiyasına dair tədqiqatlara ümumi nəzər salınır, habelə “elm haqqında elm”, “