Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan-YUNESKO: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq

Vəsaitdə BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu, dünyada elm, təhsil, mədəniyyət və insan hüquqlarının inkişafı istiqamətində əməkdaşlığın ən böyük hökumətlərarası forumu olan YUNESKO-пип fəaliyyətinə və prioritet istiqamət

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: I cild: Ümumi hissə: 15 noyabr 2008-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Kitab ali məktəblər üçün mülki hüquq üzrə nümunəvi proqama uyğun olaraq hazırlanmışdır Burada mülki hüququn ümumi hissəsinin institutları işıqlandırılır. Kitabda hə­ min institutların məna və mahiyyətinə bütün detal v

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: II cild: Xüsusi hissə: 05 yanvar 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Kitab mülki hüququn iki böyük yarımsahəsinə — əşya və öhdəlik hüququnun (dahadoğrusu, öhdəlik hüququnun ümumi hissəsinin) elmi (doktrinal) işıqlandırılmasına həsredilmişdir. Burada həmin yarımsahələrin institutlarının mə

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu.Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: III cild: Xüsusi hissə: 25 iyun 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Dərslik ali məktəblər üçün mülki hüquq üzrə nümunəvi proqrama müvafiq olaraq hazırlanmışdır. Burada mülki hüququn öhdəlik hüququ adlı yanmsahəsinin bütün institutlan işıqlandırılır. Dərslik qüvvədə olan Mülki Məcəl

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: IV cild: Xüsusi hissə: 31 mart 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Kitab mülki hüququn üç yarımsahəsinə (şəxsi qeyri-əmlak hüququ, əqli mülkiyyət hüququ və vərəsəlik hüququ) həsr olunmuşdur. Burada həmin yarımsahələri təşkil edən hüquq institutlarının (müəlliflik hüququnun, patent h