Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. BMT-nin NARKOTİKLƏR HAQQINDA KONVENSİYALARI və AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT - PROSESSUAL QANUNVERİCİLİYİ

Monoqrafiyada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif dövrlərdə narkotiklərlə bağlı qəbul olunmuş konvensiyalarını zəruri edən amillər, bəşəriyyət üçun qlobat < fəhlükə mənbəyinə çevrilən bu bəlaya qarşı

Əliyev Adil Abış oğlu.Kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri

Monoqrafiya kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemlərinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Respublikada baxılan problem üzrə ilk tədqiqat işi olan əsərdə kütləvi iğtişaş əməlləri ilə

Əliyev Əmir İbrahim oğlu. Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil

Kitabda Azərbaycan dövlətçiliyinə və xalqına qarşı ermənilər tərəfi ndən törədilən, hazırda da Ermənistan Respublikası tərəfi ndən davam etdirilən beynəlxalq cinayətlərin hüquqi təhlili aparılır. Bu zaman mühüm universal

Dəmirov Mehman Əlişah oğlu.Azərbaycan prokurorluğu: tarix və müasirlik

Монографијада Азәрбајҹанда прокурорлуғун јаранмасы, инкишафынын әсас мәрһәләләри, бу мәрһәләләрин һәр бириндә онун тә‘јинаты, тәшкили

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Polisinin yaranması və təşəkkülü tarixindən: 1918-1920-ci illər

Kitab üç minillik dövlətçilik tariximizdə özünəməxsus yer tutan, qısa müddət (23 ay) mövcud olmasına baxmayaraq, milli istiqlalımızın qazanılması və möhkəmləndirilməsində silinməz izlər qoymuş Birinci Respublika – Azərbay