Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsü: məlumat toplusu: 2013-cü il aprel ayının 1-nə olan vəziyyətinə görə

Məlumat toplusu “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən aparılan Ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrinin məlumtl

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. BMT-nin narkotiklər haqqında konvensiyaları və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyi

Monoqrafiyada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif dövrlərdə narkotiklərlə bağlı qəbul olunmuş konvensiyalarını zəruri edən amillər, bəşəriyyət üçun qlobat < fəhlükə mənbəyinə çevrilən bu bəlaya qarşı

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. BMT-nin NARKOTİKLƏR HAQQINDA KONVENSİYALARI və AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT - PROSESSUAL QANUNVERİCİLİYİ

Monoqrafiyada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif dövrlərdə narkotiklərlə bağlı qəbul olunmuş konvensiyalarını zəruri edən amillər, bəşəriyyət üçun qlobat < fəhlükə mənbəyinə çevrilən bu bəlaya qarşı

Əliyev Adil Abış oğlu.Kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri

Monoqrafiya kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemlərinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Respublikada baxılan problem üzrə ilk tədqiqat işi olan əsərdə kütləvi iğtişaş əməlləri ilə

Əliyev Əmir İbrahim oğlu. Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil

Kitabda Azərbaycan dövlətçiliyinə və xalqına qarşı ermənilər tərəfi ndən törədilən, hazırda da Ermənistan Respublikası tərəfi ndən davam etdirilən beynəlxalq cinayətlərin hüquqi təhlili aparılır. Bu zaman mühüm universal