Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dəmirov Mehman Əlişah oğlu.Azərbaycan prokurorluğu: tarix və müasirlik

Монографијада Азәрбајҹанда прокурорлуғун јаранмасы, инкишафынын әсас мәрһәләләри, бу мәрһәләләрин һәр бириндә онун тә‘јинаты, тәшкили

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Polisinin yaranması və təşəkkülü tarixindən: 1918-1920-ci illər

Kitab üç minillik dövlətçilik tariximizdə özünəməxsus yer tutan, qısa müddət (23 ay) mövcud olmasına baxmayaraq, milli istiqlalımızın qazanılması və möhkəmləndirilməsində silinməz izlər qoymuş Birinci Respublika – Azərbay

Hacıyev Faiq Maqsud oğlu. Azərbaycan Respublikasının yol hərəkət qaydalarına əsasən hazırlanmış imtahan testləri

AzTU-nun «Mühəndis biznesi və menecment» fakultəsinin şurasının 14 aprel 4011-ci il tarixli qərarı ilə (Protokol № 8) nəşr olunması üçün tövsiyyə olunan dərs vəsaiti avtomobil nəqliyyatı üzrə təhsil alan ali və orta ixtis

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Polisinin yaranması və təşəkkülü tarixindən: 1918-1920-ci illər

Kitab üç minillik dövlətçilik tariximizdə özünəməxsus yer tutan, qısa müddət (23 ay) mövcud olmasına baxmayaraq, milli istiqlalımızın qazanılması və möhkəmləndirilməsində silinməz izlər qoymuş Birinci Respublika – Azərbay

Əliyev Zaur Hümbət oğlu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi

Dərs vəsaitində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təşkili və fəaliyyətinin bir sıra nəzəri və praktik aspektləri işıqlandırılmışdır. Əsas diqqət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin beynəlxalq hüquqistatusu, predmet,