Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Quliyev Ramil Hacırza oğlu. İqtisadi informatika və iqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları

Dərs vəsaitində iqtisadiyyatın idarə edilməsinin informasiya sistemləri və texnologiyalarının nəzəri-metodiki əsasları, informasiya cəmiyyətinə və informasiya iqtisadiyyatına keçilməsi, informasiya və idarəetmə anlayışlarının

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan

Dәrslikdә dünya iqtisadiyyatının formalaşmasının vә inkişafının nәzәri әsaslarının vә praktiki mәsәlәlәrinin tәdqiqi qloballaşma meyillәri, inkişafın tempi vә proporsiyaları, kapitalın beynәlxalq hәrәkәti, dünya әmtә

Vaqif Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları

Kitabın yazılması zamanı verdiyi qiymətli məsləhətlərinə və etdiyi qeydlərinə görə i.e.n. dosent, xalqımızın sevimli şairi Əjdər Qiyaslıya müəllif öz təşəkkürünü bildirir. Niftullayev Vaqif Məmmədqulu oğlu “Sahibkar

Tofiq Hüseynov.Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli. Nəzəriyyə və praktika

Kitab AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 16 mart 2015-ci il tarixli qərarı ilə nəşr edilmişdir (Protokol M2). Monoqrafiyada iqtisadi nəzəriyyənin və praktikanın tələbləri baxımından və vahid iqtisadi siyasət çərçiv

Şakir Yaqubov, Mirdamət Sadıqov, Əli Əliyev. 1990-2000-сi illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı. İnkişaf meyli,strategiyası və problemləri

Monoqrafiyada zəngin, faktiki materiallar əsasında 1990-2000-ci illərdə Azərbaycanın mühüm iqtisadi və sosial problemləri statistik təhlil edilir. Ölkədə həyata keçirilən ümumi iqtisadi islahatlar konteksində onların həlli yollar