Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Neymət Əlibəyov. Təsərrüfat subyektlərinin səmərəli fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi

Monoqrafiya torpaq islahatı və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən sonra respublikanın kənd təsərrüfatında təşəkkül tapmış müxtəlif təşkilati-hüquqi formalı təsərrüfat subyektlərinin möveud iqtisadi problemlərini v

Quliyev Ramil Hacırza oğlu. İqtisadi informatika və iqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları

Dərs vəsaitində iqtisadiyyatın idarə edilməsinin informasiya sistemləri və texnologiyalarının nəzəri-metodiki əsasları, informasiya cəmiyyətinə və informasiya iqtisadiyyatına keçilməsi, informasiya və idarəetmə anlayışlarının

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan

Dәrslikdә dünya iqtisadiyyatının formalaşmasının vә inkişafının nәzәri әsaslarının vә praktiki mәsәlәlәrinin tәdqiqi qloballaşma meyillәri, inkişafın tempi vә proporsiyaları, kapitalın beynәlxalq hәrәkәti, dünya әmtә

Xəlil Vəlizadə. İqtisadi diplomatiya

Dərs vəsaitində “İqtisadi diplomatiya”nın aydın şəkildə izahı üçün optimal mühazirə materiallarından istifadə edilmiş və gələcək dövr ərzində perspektiv inkişafı üçün tədqiqatlar aparılmışdır. Dərs vəsaitində A

Vaqif Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları

Kitabın yazılması zamanı verdiyi qiymətli məsləhətlərinə və etdiyi qeydlərinə görə i.e.n. dosent, xalqımızın sevimli şairi Əjdər Qiyaslıya müəllif öz təşəkkürünü bildirir. Niftullayev Vaqif Məmmədqulu oğlu “Sahibkar