Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ehmed Zeki Velidi.

Azerbaycanin tarixi coqrafiyasi

Vaqif Piriyev.

Azerbaycan tarixi-siyasi coqrafiyasi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarixi: Ən qədimdən- b.e. III əsri

Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərinden və sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Yeddicildlik "Azərbaycan tarixi"nin I cildi Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan başlayaraq eramızın III əsrinin birinci rübü ilə baş

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarixi: III-XIII əsrin I rübü

Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi"nin II cildində III əsrdən tutmuĢ XIII yüzilin I rübünədək olan dövrü tədqiq edilmiĢ, sasanilərin və ərəblərin hakimiyyətləri zamanı baĢ verən siyasi-ictimai, iqtisadi-mədəni dəyiĢikliklər a

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarixi: XIII-XVIII əsrlər

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix Ġnstitutu və digər institut əməkdaĢlarının uzun illər boyu apardıqları axtarıĢların yekunu olan bu cilddə Vətənimizin orta əsrlər tarixinin XIII əsrdən baĢlayaraq son dövrü iĢıqlandırılm