Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Məmmədova Sara , Hüseynli Eldar. Sosial ekolologiya: sosioekologiya

Bu ilk fundamental dərslikdə sosial ekologiyanın predmeti, məqsədi, vəzifələri, prinsipləri, qanunları, inkişaf tarixi, fəlsəfi aspektləri, sosial-ekoloji qarşılıqlı təsirlər, onların subyektləri, təbiət və cəmiyyətin qarşı

Sosiologiya

Dərslik respublika ali m əktəblərinin aşağıdakı müəlliflər kolektivi tərəfindən hazırlanm ışdır/ Dosent, f.e.n. Vahidov F.Q. Ön söz və Fəsil I; dos. f.e.n. Ağayev T.B., Fəsil V, XIII; dos. f.e.n. Teymurlu M.Ə., dos. f.e.n. Abd