Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Həyat sosiologiyası: sosioloji və sosial-psixoloji problemlər=Социология жизни: социальные и социально-психологические проблемы

Bu topluda dayanıqlı inkişaf mərhələsi yolunda olan müasir Azərbaycanın bəzi sosial və sosial-psixoloji məsələləri araşdırılır. Müasir sosiologiya və sosial psixologiya elmlərində metodoloji prinsiplərin yenidəndərki məsələ

Vahidov Fazil , Ağayev Tahir. Sosiologiya

Dərs vəsaitində sosiologiyanın nəzəri problemləri, həyatımızın yeni sosial hadisə və prosesləri, habelə müasir nəzəri tədqiqatların nəticələri ö/ əksini tapmışdır. Vəsait ali məktəblərin tələbələri, habelə sosiologiy

Əzimova Rəfiqə. Keçid dövrü cəmiyyətinin sosial stratifikasiyasında orta sinif

Yeni siyasi-iqtisadi sistemə keçid cəmiyyətin sosial strukturunu köklü surətdə dəyişdirmiş, bununla da onun sinfi və sosial strukturuna təsir göstərmişdir. Ənənəvi olaraq sovet cəmiyyətindəki sabit, qarşılıqlı sinfi münasibə

Məmmədova Səadət Davud qızı. Azərbaycanda sosial dövlət: inkişafı, perspektivləri

Monoqrafiya dünyada və Azərbaycanda sosial dövlətin inkişaf istiqamətlərinin araşdırılması ilə bağlıdır. Burada sosioloji fikir tarixində sosial dövlət haqqında ideyaların təkamülü, “sosial dövlət” anlayışının təhlili

Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Məmmədova Sara , Hüseynli Eldar. Sosial ekolologiya: sosioekologiya

Bu ilk fundamental dərslikdə sosial ekologiyanın predmeti, məqsədi, vəzifələri, prinsipləri, qanunları, inkişaf tarixi, fəlsəfi aspektləri, sosial-ekoloji qarşılıqlı təsirlər, onların subyektləri, təbiət və cəmiyyətin qarşı