Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məmmədova Səadət Davud qızı. Azərbaycanda sosial dövlət: inkişafı, perspektivləri

Monoqrafiya dünyada və Azərbaycanda sosial dövlətin inkişaf istiqamətlərinin araşdırılması ilə bağlıdır. Burada sosioloji fikir tarixində sosial dövlət haqqında ideyaların təkamülü, “sosial dövlət” anlayışının təhlili

Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Məmmədova Sara , Hüseynli Eldar. Sosial ekolologiya: sosioekologiya

Bu ilk fundamental dərslikdə sosial ekologiyanın predmeti, məqsədi, vəzifələri, prinsipləri, qanunları, inkişaf tarixi, fəlsəfi aspektləri, sosial-ekoloji qarşılıqlı təsirlər, onların subyektləri, təbiət və cəmiyyətin qarşı

Sosiologiya

Dərslik respublika ali m əktəblərinin aşağıdakı müəlliflər kolektivi tərəfindən hazırlanm ışdır/ Dosent, f.e.n. Vahidov F.Q. Ön söz və Fəsil I; dos. f.e.n. Ağayev T.B., Fəsil V, XIII; dos. f.e.n. Teymurlu M.Ə., dos. f.e.n. Abd