Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Sosiologiya

Dərslik respublika ali m əktəblərinin aşağıdakı müəlliflər kolektivi tərəfindən hazırlanm ışdır/ Dosent, f.e.n. Vahidov F.Q. Ön söz və Fəsil I; dos. f.e.n. Ağayev T.B., Fəsil V, XIII; dos. f.e.n. Teymurlu M.Ə., dos. f.e.n. Abd