Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Hümbətov Hümbət , Babazadə Arzu. Şəkər çuğunduru

Dərs vəsaitində şəkər çuğunduru bitkisinin təsərrüfat əhəmiyyəti, inkişaf tarixi, morfoloji və bioloji xüsusiyyətləri, becərilmə texnologiyası, bitki məhsulunun istehsal formaları, bu bitkinin istehsalın başqa sahələri ilə

Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu, Əsgərova Aidə Nizami qızı, Əsgərova İradə Məmmədtağı qızı.Meyvə və tərəvəzlərin emalı texnologiyası

Kitabda meyvə və tərəvəzlərin konservləşdirmə metodlarının nəzəri əsasları, isti sterlizə və onun parametrlərini müəyyən edən amillər təhlil olunmuşdur. Konservlər üçün qablar və qablama materialları və onların müqayisə

Mehralıyev Asif

Bağbanın konspekti

Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu, Musayev Teymur Musa oğlu, Əliyeva Gülşən Sabir qızı. Meyvə-giləmeyvə şərablarının texnologiyası

Kitabda Azərbaycan şərabçılığının inkişafında rolu olan elm və iş adamları, həmçinin istehsalat qabaqcıllarına dair məlumatlar əks olunmuş, meyvə-giləmeyvə şərabları üçün xammal bazasının təsviri, tərkibi və hazır ş

Üzüm: innovativ becərilmə texnologiyası, mühafizəsi və aqroekologiyası

Bu kitab respublikamızda üzümçülüyün elmi əsaslarla inkişafını təmin etmək məqsədilə geniş oxucu kütləsinin, o cümlədən üzümçü-fermerlərin, sahibkarların və fərdi üzüm bağ sahiblərinin marağı nəzərə alınmaqla müas