Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Nəbibəyli Ziyadxan.

Dünya neft elminin birincisi

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu.Tribologiyanın əsasları

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribologiyanin əsaslari” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Dərs vəsaitində tr

Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü

Kitabda Azərbaycan Respublikasında informatika sahəsinin yaranması və inkişafının mərhələləri işıqlandırılır. İnformasiya və hesablama texnikasının ilk element və qurğularının işlənib hazırlanmasından başlayaraq informasiya

Məmmədov R.H. , Həsənov V.M. , Əzizova R.M. Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski

Kitabda neft hasilatını artırmaq məqsədilə XX əsrin əvvəllərində Bibiheybət körfəzinin torpaqla doldurulması işlərində müstəsna xidmətləri olmuş polşalı mühəndis, istedadlı təşkilatçı, hələ cavan vaxtlarında gözləri

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi.

ERQONOMĠKA VƏ Ġġ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ