Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Daniz Ramiz. The Scientist Passed Ahead of Centuries - Nasiraddin Tusi

Writing about the remarkable Azerbaijani scientist Nasiraddin Tusi, who has a great scientific heritage, is very responsible and honorable. Nasiraddin Tusi, who has a very significant place in the world encyclopedia together with well-known phenomenal

Дениз Рамиз. Христофор Колумб, Насирэддин Туси и подлинная история открытия Америки

С ранних времен человек задумывался об устройстве окружающего его мира. Из-за сильного давления ортодок- сальных богословов, характерног

Дениз Рамиз. Насирэддин Туси – ученый, опередивший века

Ответственна и вместе с тем очень почетна задача писать о великом азербайджанском ученом Насирэддине Туси, своим трудом и научно-художес

Dəniz Ramiz. Xristofor Kolumb, Nəsirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi

510 il bundan əvvəl Xristofor Kolumb tərəfindən Amerika qitəsi kəşf edilsə də, çox hallarda hələ də həmin kəşfin bir çox qaranlıq tərəfi dünya ictimaiyyətini dərin düşüncələrə qərq edir. Saysız-hesabsız elmi əsərlərd

Dəniz Ramiz. Əsrləri qabaqlamış alim - Nəsirəddin Tusi

Tarixdə öz əməli bədii irsi ilə dərin iz buraxmış görkəmli Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusi barəsində yazmaq həm məsuliyyətli, həm də şərəfli işdir. Tanınmış fenomenal alimlərələ yanaşı dünya ensiklopediyasının qızı