Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Statistika
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: yanvar 2009
12 May , 2022
‘Bakı qosohobrinin inkişafına dair xiisusi Proqram qohul olunub vo onun icrası üçün maliyyn monbobri do müəyyon edilib. Bakı otraji bind v,ı qnsnbnbrdo artıq geniş quruculuq işbri başlanılmışdır. Yol tikinlisi, yardımçı stansiyaların tikintisi, qaz, su tnchizafmın yaxşılaşdırılması, mnktobbrin, tibb mnntoqnlnrinin tikintisi çox geniş proqramdır v,? iki il orzindo qosobolordo müsbot.ı doğru ciddi dönüş yaranacaqdır ".
Faylı yuklə