Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Folklor. Folklorçuluq
Məmməd Səadət. Nağıl mövzu və obrazları bədii ədəbiyyatda
18 Noyabr , 2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səadət Məmmədin qələmə aldığı bu mo noqrafiya XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında nağıl mövzusuna mü raciətin ədəbi-tarixi zərurəti, ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə nağıl möv - zusunun yerinə yetirdiyi ədəbi-estetik funksiya, bu mövzuya istinadın forma və üsulları geniş araşdırılır. Əsər nəsr sənətkarlığı sahəsindəki elmi tədqiqatların istifadəsi üçün nəzərdə tutu lub. Kitab ali məktəblərin filologiya fakültələrindəki tədris sistemi üçün vəsait ola bilər.
Faylı yuklə