Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Folklor. Folklorçuluq
Həyat düşüncələri: Qəzənfər Paşayevlə müsahibə
11 Fevral , 2019
Şair Vaqif Bəhmənlinin görkəmli ədə biy yat şü ‐ nas, folklorşünas, dilçi, mətnşünas alim Qə zənfər Paşayevlə geniş müsahibəsi professorun elm, sənət, ədəbiyyat və həyat haq qında bədii‐fəlsəfi düşüncə ‐ lə rini əks etdirir. Şübhə etmirik ki, zəngin bioqrafiyaya malik olan, dünyanı gəz ib‐dolaşan 80 yaşlı müdrik insanın həyat haqqında düşün cələri oxu cuların ciddi marağına səbəb olacaqdır.
Faylı yuklə