Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid ədəbiyyat
Əlisahib Əroğul. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan
31 Yanvar , 2019
Yazıçı-publisist Əlisahib Əroğul bu kitabında amansızlığı və xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Ģovinist və militarist, Azərbaycan türkünün varlığına qənim kəsilmiĢ erməni-daĢnak faĢizminin, onun aparıcı siyasi qüvvəsi olan daĢnak ideologiyasının qatı faĢist mahiyyətindən bəhs edir. Qeyri-insani məziyyətlərini tam çılpaqlığı ilə açıb göstərir. Erməni-daĢnak faĢistlərinin, onun silahlı birləĢmələrinin, terror qruplarının, təxribatçı dəstələrinin XIX və XX əsrlərdə, xüsusilə son 100 ildə Azərbaycan türkünə qarĢı apardıqları ardıcıl və məqsədyönlü soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin vəhĢiliyindən söz açır. Həmçinin müəllif ümid edir ki, gec-tez dünya birliyi haqq səsimizi eĢidəcək, bəĢəriyyət və insanlıq əleyhinə cinayət törədən, terroru və separatizmi təbliğ və təĢviq edən ermənidaĢnak faĢizminə də yox deyəcəkdir. Nəhayət, dünya ictimai fikri xristian dünyasının qoltuğuna sığınıb, özünü məzlum, qarĢı tərəfi zalım kimi qələmə verən erməni-daĢnak faĢistlərinin bədnam təbliğatının maskasını yırtmaqda, onu da tarixin zibilliyinə tullamaqda özündə güc-qüvvət tapacaqdır".
Faylı yuklə