Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İctimai elmlər bütövlükdə
Həyat sosiologiyası: sosioloji və sosial-psixoloji problemlər=Социология жизни: социальные и социально-психологические проблемы
1 Oktyabr , 2018
Bu topluda dayanıqlı inkişaf mərhələsi yolunda olan müasir Azərbaycanın bəzi sosial və sosial-psixoloji məsələləri araşdırılır. Müasir sosiologiya və sosial psixologiya elmlərində metodoloji prinsiplərin yenidəndərki məsələlərinə geniş yer ayrılır. Real həyatın (sosial institutların, qrupların və şəxsiyyətin) “nəbzini tutmağa" cəhd göstərilir. Eyni zamanda fərdi dərketmənin keyfiyyət səviyyələrinin formalaşması problemləri tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Məcmua müəllimlərə, humanitar profilli doktorantlara, sosiologiya və sosial psixologiya məsələlərinə maraq göstərən oxuculara ünvanlana bilər.  В данном сборнике обсуждаются некоторые социологические и социально-психологические проблемы современного Азербайджана, ставшего на путь устойчивого развития. Значительное место отводится вопросам переосмысления методологических установок в социологии и социальной психологии, а также делается попытка «уловить пульс» реальной жизни (социальных институтов, группы, личности). Вместе с тем в коллективном исследовании в качестве постановки вопроса делается попытка поиска по выявлению критериев качества индивидуального восприятия жизни. Сборник представляет интерес как для преподавателей, докторантов гуманитарного профиля, так и для интересующихся вопросами социологии.
Faylı yuklə