Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid ədəbiyyat
İşğal altında olan torpaqlarımızı unutmayaq !!!
13 Aprel , 2018
Bu kitab “Sağlam ĠnkiĢaf və Maarifləndirmə” ictimai birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Gənclər və Ġdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə “ĠĢğal olunmuĢ torpaqlarımızı unutmayaq” layihəsi çərçivəsində çap olunmuĢdur.
Faylı yuklə