Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

M
Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: I kitab
18 Yanvar , 2018
Azərbaycan ədəbiyyatının və elminin görkəmli nümayəndəsi, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi M ir Cəlal Paşayevin oxuculara təqdim edilən bu kitabına müəllifin «Dirilən adam» romanı və hekayələri daxil edilmişdir. «Dirilən adaııı» romanı XX əsrin əvvələlərində Azərbaycanda baş verən xalq azadlıq hərəkatından, dövrün tarixi hadisələrindən, xalqın məişətindən, əsərin qəhrəmanı Qədirin və ailəsinin başına gətirilən müsibətdən bəhs edir. Böyük hekayə ustası kimi tanınan M.C.Paşaycvin kitaba daxil edilən hekayələrində sadə insanların həyatında baş verən tipik lövhələr, aktual problemlər, yumor, fəlsəfi müdriklik maraq doğurur. Ümumilikdə M ir Cəlal yaradıcılığına xas olan qəhrəmanların təkrarolunmazlığı, fəlsəfi düşüncə tərzi, güldürən, düşündürən yum or kitabda öz əksini tapmışdır.
This book features the ııovel Resurrection M an and stories by M ir Jalal Pashayev. an outstanding representativc o f Azerbaijani literature and learning, a doctor o f philology and professor, who was aw arded the title H onoured Scholar. The novel Resurrection M an deals with the people’s liberatioıı movement o f the early 20th ccntury in Azerbaijan. the historical events o f that timc. ordiııary life and the disaster that befalls the hero, Q adir, and his family. M ir Jalal Pashayev is known as a m aster o f the great ııarrative. T he interest o f the stories in this book lies in the typical images, real problem s, hum our and wisdom in the lives o f ordinary people. The unique characters, philosophical way o f thinking and am using and thought-provoking hum our specific to M ir Jalal’s work can be found in this book.
Faylı yuklə