Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ən çox oxunan kitablar
Ən çox oxunan kitablar
5 Yanvar , 2017

       

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu.

     Soyuğu qoruyanlar [Mətn]/Ç. A. Abdullayev ; rus dilin. tərc. R. Məmmədova.-   Bakı: Əli və Nino , 2013.- 270 s. : portr.; 19 sm.-  ( Çingiz Abdullayevin bütün əsərləri).-   2000 nüs.- ISBN 978-9952-26-437-1 : 6.72 AZN.

 Abdullayev, Çingiz Akif oğlu.

      Yekun diaqnoz [Mətn]/Ç. A. Abdullayev ; rus dilindən tərc. A. Çırpanlı ; red. A. Mahmudoğlu.-   Bakı:Qanun, 2013.- 239 s. : portr.; 19 sm.-  ( Çingiz Abdullayevin bütün əsərləri).-   2000 nüs.- ISBN 978-9952-26-633-7 : 5.46 AZN

İmanov, Həmid Rza oğlu.

     Fəlsəfənin əsasları [Mətn]/H. R. İmanov ; elmi red. İ. Rüstəmov.-   Bakı:Turan, 2010.- 441 s. : sxem, cədv.; 21 sm.- 100 nüs.- 16.80 AZN.

Zeynaloğlu, Sadıq.

     Tarixin qan yaddaşı [Mətn]/S. Zeynaloğlu ; rus dilindən tərc. E. Z. Qaraxanlı ; red. F. Hüseyn ; bur. məsul Ə. Nəsirli .-   Bakı:"Zərdabi LTD" MMC,2017.- 383, [1] s. : fotoşək.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 379-380. - 500 nüs.- ISBN 978-9952-504-78-1: 2.00 AZN.

Nizami, Gəncəvi

     Fitnə [Mətn]/N. Gəncəvi ; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal ; red.M. Çəmənli ; rəs. O. Sadıqzadə.-   Bakı:Təhsil, 2009.- 12,[1] s. : şək.; 24 sm.- ( Məktəb kitabxanası).- 0.30 AZN.

 Şaiq, Abdulla.

   Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; tərt. K. A. Talıbzadə.I cild. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 496 s. ; 22 sm. - (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 nüs. - ISBN 9952-421-21-2 : həd.

 Şaiq, Abdulla.

      Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; tərt. K. A. Talıbzadə.II cild. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 568 s. ; 22 sm. - (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 nüs. - ISBN 9952-421-22-0 : həd

 Şaiq, Abdulla.

Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; tərt. K. A. Talıbzadə.III cild. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 536 s. ; 22 sm. - (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 nüs. - ISBN 9952-421-23-9 : həd.

 Şaiq, Abdulla.

Tıq-tıq xanım : Nağıl / red. A. Həsənova ; rəs. H. Hüseynova. - Bakı : Altun Kitab,

2012. - 23 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - (Altun klassika : 6-9 yaş). - ISBN 978-9952-24-113-6

: 0.30 AZN

 Cavid, Hüseyn

    Əsərləri : 5 cilddə / H. Cavid ; tərt. T. Cavid ; red. T. H. Kərimli.    I cild. - Bakı : Lider nəşriyyat, 2005. - 256 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 nüs. - ISBN 9952-417-25-8 : həd.

 Cavid, Hüseyn

    Əsərləri : 5 cilddə / H. Cavid ; tərt. T. Cavid ; red. T. H. Kərimli.II cild. - Bakı : Lider nəşriyyat, 2005. - 352 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 nüs. - ISBN 9952-417-26-6 : həd.

  Cavid, Hüseyn

    Əsərləri : 5 cilddə / H. Cavid ; tərt. T. Cavid ; red. T. H. Kərimli. III cild. - Bakı : Lider nəşriyyat, 2005. - 304 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 nüs. - ISBN 9952-417-27-4 : həd.

 Axundzadə, Mirzə Fətəli. 

      Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

   Axundzadə, Mirzə Fətəli.

Əsərləri [Mətn]:3 cilddə /M.F.Axundzadə; tərt. ed. H.Məmmədzadə; ön sözün müəl. Y.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

   Axundzadə ,Mirzə Fətəli. 

Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundzadə; tərt. edəni və ön sözün müəl. H.Məmmədzadə III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

   Abdullayev ,Çingiz Akif oğlu.

Qanın üç rəngi [Mətn]: [roman] /Çingiz Abdullayev; Tərcüməçi: S.Əliyev.- B.: Azərbaycan, 2001.- 352 s.

       Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. 

Mavi mələklər [Mətn] /Çingiz Abdullayev .- B.: Yazıçı, 1993.- 256 s.

    Azərbaycan dastanları [Mətn]: 5 cilddə /tərt. ed. Ə.Axundov, M.H.Təhmasib; red. H.Araslı; AMEA, Folklor İn-tu II cild.- B.: Çıraq, 2005.- 440 s.

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. 

Yalnız özümüzünkülər [Mətn]: Roman Çingiz A.; Red. Safruh; Tərcüməçi Vidadi R.- B.: Çıraq, 2007.- 204 s.

   Aytmatov ,Çingiz.

Qiyamət [Mətn]: Roman və povest /Çingiz Aytmatov; Tərcümə ed.: V. Əlixanlı, V.Rüstəmzadə.- B.: Yazıçı, 1991.- 360 s.

    Aytmatov, Çingiz.

Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; ön sözün müəl. B.Vahabzadə I cild.- B.: Öndər, 2004.- 504 s.

   Aytmatov, Çingiz. 

Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; tərc.ed. Cəmil Əlibəyov, Qılman Musayev, Əkrəm Əylisli, Məti Osmanoğlu. II cild.- B.: Öndər, 2004.- 384 s.

    Aytmatov, Çingiz.

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Çingiz Aytmatov; tərc. ed. İ.İbrahimov, X.Əliyev; red. və ön sözün müəllifi: N.Cəfərov; tərt. İ.Məmmədova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 448 s. , ill. ; 25 sm.

    Aytmatov, Çingiz. 

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ç. Aytmatov ; tərt. ed. A. Hacıyev ; ön söz müəl. B. Vahabzadə ; red. F. Quliyev ; bədi tərtibat və dizayn müəl. T. Qorçu. B.: Şərq-Qərb, 2009. 757, [2] s.

       Axundov, Süleyman Sani.

Qaraca qız [Mətn] ; "Qaraca qız"ın taleyi : "Qaraca qız" povesti 3 variantda /S. S. Axundov, K. A. Nəhmətova ; ərəb əlifbasından transfoneliterasiya ed. və ön söz. müəl. K. A. Nəhmətova ; elmi red. Ə. Bağırov. Bakı: [Avropa], 2016.- 170, [2] s.: port., fotoşək., ill., 21 sm.

     Axundov, Süleyman Sani. 

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.S.Axundov; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. N.Vəlixanov; Red. Ş.Vəliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. -448 s.

 Ana vətən [Mətn] (Ana vətən haqqında şerlər) /tərt. ed. Q.Ə.Vəkilov.- B.: Maarif, 1989.- 159, [1] s.

 Aslan, Məmməd. 

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006. -320 s.

Aşıq Ələsgər. 

Əsərləri /Aşıq Ələsgər; Tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi: İslam Ələsgər.- B.: Şərq- Qərb, 2004.- 400 s.

   Aşıq Ələsgər.

Gözüm bir alagöz xanıma düşdü [Mətn]: Say-seçmə şerlər /Aşıq Ələsgər; Tərt.ed. M.Qaradaşlı; Red. F.Rzabəyova.- B.: Yazıçı, 1993.- 144 s.

 Babanlı, Vidadi Yusif oğlu. 

Gizlinlər [Mətn]: gerçək roman /V.Y.Babanlı; naşir. Q.İsmayıloğlu.- Bakı: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 317 s.

Cabbarlı, Cəfər. 

Əsərləri: 4 cilddə. I cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 328 s

   Cabbarlı, Cəfər. 

Əsərləri: 4 cilddə. II cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.

   Cabbarlı ,Cəfər.

Əsərləri: 4 cilddə. III cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 368 s.

   Cabbarlı, Cəfər.

Əsərləri: 4 cilddə. IV cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 288 s.

   Cabbarlı ,Cəfər. 

Ölkəm [Mətn] /C.Cabbarlı; rəssam. A.Hüseynov; red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1989.- 12 s.

   Cabbarlı, CəfərQafar oğlu.

Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Cəfər Cabbarlı; tərt.ed.Gülarə Cabbarlı; red. Dilsuz I cild.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 248 s.

   Cabbarlı, Cəfər Qafar oğlu.

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Cəfər Cabbarlı; tərt. ed., ön sözün müəllifi. Asif Rüstəmli; red. T.Əfəndiyev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 568 s.

Cavid, Hüseyn.

Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə Hüseyn Cavid; Baş red. Kamal Abdulla1-ci cild.- B.: Azərbaycan Mədəniyyət Fondu, 2003.- 504 s.

    Cavid, Hüseyn.

Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Hüseyn Cavid; Baş red. Kamal Abdulla 2-ci cild.- Bakı: Azərbaycan Mədəniyyət Fondu, 2003.- 488 s. , portr., şək. ; 21 sm.

    Cavid, Hüseyn.

Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə HüseynCavid; Baş red. KamalAbdulla 3-cü cildBakı Azərbaycan Mədəniyyət Fondu, 2003.- 632 s.

    Hüseyn, Cavid. 

Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. I cild /Hüseyn Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 256 s.

    Hüseyn, Cavid.

Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. II cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 352 s.

   Hüseyn, Cavid.

Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. III cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 304 s.

   Hüseyn, Cavid.

Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. IV cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 256 s.

   Hüseyn, Cavid.

Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. V cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 288 s.

   Cavid, Hüseyn. 

Topal Teymur /H.Cavid; tərt. və ön söz müəl. G.Babaxanlı; red. T.Kərimli; AMEA, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi.- Bakı: Elm, 2010.- 104, [4] s.

 Cəfərzadə, Əzizə Məmməd qızı.

Aləmdə səsim var mənim [Mətn]: [tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə; [Ön sözün müəllifi: Vaqif Sultanlı; Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyeva; Nəşriyyat red.: Ə.Şükürlü; Tərtibçi rəssam: N.Əliyeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 432 s.

   Cəfərzadə ,Əzizə Məmməd qızı. 

Bir səsin faciəsi [Mətn]: [roman] /Ə.Cəfərzadə; tərtibçi və red. A.Zeynalov.- B.: Udulu, 1997.- 144 s.

  Cəfərzadə, Əzizə Məmməd qızı.

Eldən-elə[Mətn]: [Tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə;[Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev] Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 384 s.

   Cəfərzadə, Əzizə Məmmədqızı.

Eşq sultanı [Mətn]: Roman /Ə.Cəfərzadə; Red.: V.Sultanlı.- Bakı: Şirvannəşr, 2005 204 s.

    Çexov, Anton Pavloviç. 

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A. P. Çexov; tərc. ed. R. Ağayev, K. Ziya, N. Rəfibəyli, M. İbrahimov, Ş. Abbasov.-B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.

 Çəmənzəminli ,Yusif Vəzir. 

Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə. I cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 360 s.

   Çəmənzəminli ,Yusif Vəzir.

Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə.  II cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 664 s.

   Çəmənzəminli, Yusif Vəzir. 

Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə. III cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 440 s.

    Çəmənzəminli ,Yusif Vəzir.

İki od arasında [Mətn]: Roman Y.V.Çəmənzəminli; Red. Y.Qarayev; Çapa hazırlayanlar: A.Xəlilov, S.Ələkbərova.- B.: Səda, 2002.- 219 s.

   Çəmənzəminli ,Yusif Vəzir.

Studentlər [Mətn]: [Roman] /Y.V.Çəmənzəminli; Red.: T.Hüseynoğlu; Tərtib edən: M. Axundova.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 406 s.

 Dəmirçizadə, Əbdüləzəl Məmməd oğlu.

Müasir Azərbaycan dili. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərslik /Ə.M.Dəmirçizadə; elmi red. A.Qurbanov I hissə.- Bakı: Maarif, 1984.- 307, [5] s.

 Dəmirçizadə, Əbdüləzəl Məmməd oğlu.

Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya: [dərslik]/Ə. M. Dəmirçizadə; red. A. Axundov; [buraxılışa məsul Ə. Güləliyev] birinci hissə. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 253, [3] s.

Dilbazi ,Mirvarid Paşa qızı.

Bənövşələr üstə göz yaşları...[Mətn] /M.Dilbazi; Red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1994.- 128 s.

   Dilbazi, Mirvarid Paşa qızı.

Durnalar ötüşəndə [Mətn]: şerlər və poemalar /Mirvarid Dilbazi.- B.: Yazıçı, 1989.- 272,[4] s.

   Dilbazi, Mirvarid Paşa qızı.

Lirika [Mətn]/Mirvarid Dilbazi; Azərbaycan SSR "Kitab" Cəmiyyətinin İdarə Heyəti.- Bakı: Yazıçı, 1990.- 72 s.

   Dilbazi, Mirvarid Paşa qızı.

Seçilmiş əsərləri[Mətn]: 2 cilddə.Şeirlər və poemalar /M.P.Dilbazi; [red. S.Əsəd] 2-ci cild.-Bakı: Gənclik, 1968.- 261, [3] s.

   Dilbazi ,Mirvarid Paşa qızı.

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirvarid Dilbazi; red. Vüqar Vüqarlı.- B.: Lider, 2004.- 280 s.

 Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında [Mətn]: [kəlamlar, sitatlar, aforizmlər] /red. və ön söz müəl. X.Vəliyev.- B,: Adiloğlu, 2008.- 166, [2] s. Portr

El çələngi [Mətn]: xalq şerindən seçmələr /tərt. ed. Q.Namazov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

   Elatlı ,Elxan. 

Bakıdan gələn xəfiyyə [Mətn]: roman E.Elatlı.- B.: MBM-R 2009.- 246, [2] s. port. 20 sm.

   Elatlı, Elxan.

Cəhənnəmdən gələn səs [Mətn]: roman Elxan Elatlı; [rəssam Y.Rəhimov].- B.: MBM, 2009.- 367, [1] s.

   Elatlı, Elxan.

Dilənçi qadının sirri [Mətn]: roman E.Elatlı.- B.: MBM MMC, 2009.- 159, [1] s.

    Elatlı, Elxan.

Düşün bir az [Mətn]: Məntiqi-riyazi məsələlər /E.Elatlı; Rəyçi. R.Babayev.- Bakı: [MBM], 2007.- 32 s.

   Elatlı, Elxan. (Osmanov Elxan Əbdürrəhman oğlu) Xəyanət [Mətn]: roman E.Elatlı B.: MBM, 2006.- 336 s. 1 protr. 20 sm.

   Elatlı ,Elxan.

İtmiş qızın axtarışı [Mətn] /E.Elatlı.- Bakı: MBM-R, 2009.- 103, [1] s.

   Elatlı, Elxan.

Qan ləkəsi [Mətn]: Roman /E.Elatlı; Naşir. R.Xan-Sayad oğlu.- Bakı: MBM, 2008.- 638 s. , portr. ; 21sm.

  Elatlı, Elxan. 

Yeddinci mərtəbədə qətl... [Mətn] /E.Elatlı; [naşir. R.Xan-Sayadoğlu; rəssam. Y.Rəhimov]Bakı: [MBM-R], 2009.- 115, [1] s.

Elçin.

Ağ dəvə [Mətn]: [roman] /Elçin; red. Dilsuz; naşir. Q.İsmayıloğlu.- Bаkı: Çinar-Çap, 2003.- 238, [2] s.

    Elçin. 

Azərbaycan ədəbi tənqidinin və ədəbi prosesin problemləri /Elçin; Red.: Dilsuz; Naşir: Q.İsmayıloğlu.- Bаkı: Çinar-Çap, 2003.- 302 s. ; 22 sm.

  Elçin.

Balaca qırmızı çiçək və Gilas qız [Mətn] /layihənin məsləhətçisi Elçin; [rəssam A.Qasımov; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; dizayn E.Əfəndiyev][Bakı]: [Beşik], [2010].- 23 s.

  Elçin.

Baladadaşın ilk məhəbbəti. (Son otuz iki ilin hekayələri) Bakı: “Qapp-Poliqrqaf”, 2000.-480 s.

   Elçin.

Baş [Mətn] : roman /Elçin [Bakı]: [Qanun], [2015].- 367 s.: 20 sm.

   Elçin.

Bayraqdar [Mətn]: povest /Еlçin; red. Dilsuz.- Bakı: Qapp Poliqraf, 2004.- 170 s. , 1 portr.

   Elçin. 

Bir görüşün tarixçəsi [Mətn]: povest, kinopovest və hekayələr /Elçin; [red. Z.Qiyasbəyli]Bakı: Azərnəşr, 1977.- 337, [3] s.

   Elçin.

Bu dünyada qatarlar gedər [Mətn] /Elçin; [red. Z.Qiyasbəyli]Bakı: Azərnəşr, 1974.- 232, [4] s.

 Elçin. 

Pyeslər /Elçin; red. Dilsuz; ön söz. M.Əlizadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 943, [1] s.

   Elçin. 

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Elçin; ön sözün müəl. V.Bəhmənli.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 424 s.

 Əfəndiyev, İlyas Məhəmməd oğlu.

Seçilmiş əsərləri [Mətn] İlyas Əfəndiyev; Red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; Tərtib edəni və red. Elçin; Ön sözün müəllifi. Yaşar Qarayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 584 s.

Füzuli, Məhəmməd Süleyman oğlu. 

Seçilmiş əsərləri [Mətn] M.Füzuli; tərt. ed. və ön söz. Ə.Cəfər; red. M.Sultanov.- B.: Yazıçı, 1984.- 268, [4] s.

   Füzuli ,Məhəmməd Süleyman oğlu.

Seçilmiş əsərləri [Mətn] M.Füzuli; tərt. ed. M.Sultanov; red. H.Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 1992.- 384 s.

 Gülgün, Mədinə.

Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mədinə Gülgün; ön sözün müəllifi. Elçin.- B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

Güntəkin, Rəşad Nuri.

Çalıquşu [Mətn]: [roman] /R.N.Güntəkin; tərcümə edən və ön sözün müəllifi: M.Rzaquluzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 376 s.

  Güntəkin, Rəşad Nuri.

Dodaqdan qəlbə [Mətn]: [roman]/R.N.Güntəkin; Nəşrə hazırlayan: M.Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 280 s.

Hacızadə, Əlibala Qüdrət oğlu.

Əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Ə.Q.Hacızadə; red. F.Qafarqızı VII cild.- B.: Nafta-Press, 2005.- 476 s.

   Hacızadə, Əlibala Qüdrət oğlu.

Əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Ə.Q.Hacızadə; red. F.Qafarqızı VIII cild.- B.: Nafta-Press, 2005.- 480 s.

 Heydər Əliyev [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtib edənlər: A. Xələfov, S. Sadıqova; Red.:A. Məhərrəmov .- B.: Bakı Universiteti, 2003.- 434 s.

   Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). I cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 500 s.

   Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). II cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 704 s.

   Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır [Mətn] /Tərtibçilər. N.İbrahimov, İ.Şükürov; Məsləhətçi. A.Muradverdiyev.- B.: Azərbaycan, 1994.- 175 s. fotoşəkil

   Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili [Mətn] /Red.: B. Nəbiyev; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 196 s.

   Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında [Mətn]: [kəlamlar, sitatlar, aforizmlər] /red. və ön söz müəl. X.Vəliyev.- B,: Adiloğlu, 2008.- 166, [2] s. portr

   Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə [Mətn] /burax. məs. B.Sadıqov; tərt. E.Mirələm, R.Qaraxanlı; rеd. T.Tofiq qızı; fotoqr. R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2003.- 148 s.

   Heydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir" /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; buraxılışa məsul. V.Süleymanov; yar. hey. F.Babayev [və b.]; dilçi red. M.Babayeva; cildin dizaynı. C.Əzizov; fotoblokun dizaynı. E.İsmayılov.- Bakı: 2011.- 270 s., [8] v., fotoşək.

   Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /Ön söz və H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2005.- 103 s.

    Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /Ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.

   Heydər Əliyev Fondu [Mətn]: [Xatirə Kitabından səhifələr]Bakı, [2006].- 67 s.

    Heydər Əliyev fondu [Mətn]: [Xatirə kitabındam səhifələr]Баку, [2009].- 99 с.

    Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /ön söz. M.Əliyeva.- B.: 2009.- 103 s.: portr., fotoşək., 29 sm.

   Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- Bakı [Heydər Əliyev Fondu], [2009].- 225, [2] s.

   Heydər Əliyev haqqında [Mətn] : teleqraf mətni ilə /Interfax-Azərbaycan İnformasiya Agentliyi. [Bakı]: [Interfaks Azərbaycan], [2009]. 462, [2] s., [35] s. portr., fotoşək.: portr

   Heydər Əliyev irsi və Azərbaycanın müasir inkişafında İlham Əliyev mərhələsi [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları: Lənkəran, 23-24 dekabr 2006 /Elmi red. və ön sözün müəllifi: Asəf İsgəndərov.- Bakı: Azərbaycan, 2007.- 280 s. ; 8 v. fotoşək. ; 21 sm.

   Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri [Mətn]: müstəqillik dövrü /L.Ə.Hüseynova; elmi red., lahiyənin rəh. giriş məqaləsinin və ön söz. müəllifi Y.Mahmudov; red. V.Musayev.Hüseynova, Leyla Əhliman qızı.- B.: [Təhsil], 2011.- 213, [3] s.: portr., rəngli fotoşək., 25 sm.

   Heyder Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində kitabxanaların vəzifələri: metodik vəsait /ixt.red. K.Tahirov; tərt. ed. D.Bayramov.- Bakı, 2005.- 49 s.

   Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn] /Tərt. F.Şahbazlı, Ə.Quliyev, T.Hacıyeva və b. B.: Təhsil, 2007.324 s. [6] v. fotoşək

   Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt. : F.Şahbazlı və b. K. 3.- B.: Təhsil, 2009.-349, [3] s.: portr., fotoşək., 25 sm.

   Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt.: F.Şahbazlı, A.Əhmədov, Ə.Quliyev, Ş.Balakişiyev; [burax. məs. F.Şahbazlı; nəşrə haz. S.Məmmədova [və b.] Cild K. 9.- B.: Təhsil, 2015.- 303, [1] s. portr., fotoşək

   Heydər Əliyev mənim həyatımda [Mətn] /məsləhətçi və ön sözün müəl. R.Mehdiyev; red. Ə.Həsənov; burax. məs. B.Sadıqov; tərt. İ.Hüseynli.- B.: Təhsil, 2005.- 372 s.

   Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir [Mətn]: /Məsul red. O.Əsədov; Tərtibçi-müəlliflər S.Mirzəyev, M.Qayıbov.- B.: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nəşri, 2008.- 496 s.

   Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s.

    Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (Qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi) //layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 448 s.

   Heydər Əliyev Sarayı /layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; mətnin müəl. İ. Rəhimli; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-B.: Təhsil, 2010.- 167, [1] s.

   Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: AzərbaycanYazıçılarBirliyinin 75 illiyinə həsr edilir /red. B.Nəbiyev; bur. məs. N.Cabbarlı; AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 245, [3] s.

   Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı [Mətn]: [Sənədli bublisistika] /Red. hey. Ə.Qarayev və b. B.: Turan Evi, 2004.- 149 s.

  Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi [Mətn] /Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Müəllif-tərtibçi: S.Xəlilov.- B.: Azərbaycan Universiteti; 2002.- 232 s.

   Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; [H.Orucovun ümumi redaktəsi ilə; tərt. G.İsmayılov; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov; dizayn. M.Bəhmən]B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 399, [1] s., [12] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

   "Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti", ümumrespublika konfransı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti" ümumrespublika konfransı materialları [Mətn] /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Un-ti, Azərb. Respub. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; ön söz. S.Sadıq; dizayn. S.Kazımov.-Bakı: [s.n.], 2008.- 208 s.

   Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti [Mətn] /Buraxılışa məsul, ön sözün və məqalələrin müəllifi: Misir Mərdanov; Tərtib edəni: Ə.Əhmədov.- B.: 1997.- 140 s. portr., fotoşəkil., faksimle

   Heydər Əliyev və Bərdə [Mətn] /[tərt. ed. İ.Ağayev; red. X.Mehdiyev]B.: [s.n.], 2005.- 311, [1] s.: cədv., şək., portr., şək

   Heydər Əliyev və çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyi [Mətn]: [məqalələr toplusu] /[Hazırlayan. Ş.Kaleder; Red.S.Aran; Təşəbbüscüsü. Azərbaycan İstanbul Başkonsolosluğu] İstanbul: [Kutub Yıldızı reklam]; 2007.- 307 s.

   Heydər Əliyev və İçərişəhər [ulu öndər Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq buraxılıb və əbədi xatirəsinə həsr edilir: [fotoalbom]] /Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət tarix-memarlıq qoruğu idarəsi.- Bakı: [İçərişəhər], 2008.- 32 s.

    Heydər Əliyev və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasəti [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. B.: 2007,176 s. portr., foto, gerb

   Heydər Əliyev və insan hüquqları" konfrans Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 və siyasi hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və insan hüquqları" mövzusunda konfransın materialları [Mətn]: 4 may 2009-cu il /Azərbaycan respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. Z.Əliyev, Y.Cəfərova; ön söz E.Süleymanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 75, [1] s.

   Heydər Əliyev və qanunçuluq [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, müraciətlər, müsahibələr, bəyanatlar, fərmanlar /red. və ön sözün müəl. X.Vəliyev. I kitab.- B.: Adiloğlu, 2008.- 431, [1] s. portr

    Heydər Əliyev və mədəni irs [İzomaterial] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; [ideya müəl. Ə. Qarayev ; layihənin rəhbəri V. Əliyev ; nəşrin red. T. Vəliyev, K. Cəfərova ; nəşrin tərtibatçıları Z. Sankina, A. Əmirova ; bədii tərtibat və dizayn V. Əli].- B.: [s. n.], 2014.- [272] s.: fotoşək., portr., 28 sm.

   Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982, 1993-1996 [Mətn]: I cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s., [16] v. fotoşək.

  Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1997-1998 [Mətn]: II cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 520 s., [8] v. fotoşək.

   Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1999-2003 [Mətn]: III cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 536 s.

   Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Yanvar, 1990-iyul, 1996 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov I cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

   Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. İyul, 1996-iyul, 1998 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi. R.Mehdiyev; Tərtib edənlər. Ə.Abbasov, T.Əhmədov II cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

   Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar İyul, 1998-sentyabr, 2000 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov III cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

   Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Noyabr, 2002-mart, 2003 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov IV cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

   Heydər Əliyev və Müasir Azərbaycan Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransı. Heydər Əliyev və Müasir Azərbaycan: I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları ( Bakı, 6 may 2003-cü il) /Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi elmlər Assosiasiyası; Əliyevşünaslıq İnstitutu;Elmi red.: Ramiz Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2003.- 362 s.

   Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: Altı cilddə /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M. Qurbanlı.- Birinci kitab.- B.: Tural-Ə NPM, 2002.- 384 s.

   Heydər Əliyev və Şərq [Mətn] : altı cilddə : [dərs vəsaiti] /müəl.-tərt. : Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə ; red. və ön sözün müəl. M. Qurbanlı ; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi.- K. 1 Türkiyə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 544 s.: portr., fotoşək., xəritə, cədvəl, faks., 25 sm.

    Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə İran İslam Respublikası [Mətn]: İkinci kitab /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M.Qurbanlı.- B.: Ozan, 2002.- 452 s.

 

  Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: Altı cilddə Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. М. Qurbanlı. Üçüncü kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 472 s. 2 portr., fotoşək., xəritə

    Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: altı cilddə Heydər müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; red. M.Qurbanlı 4-cü kitab Türkiyə Cümhuriyyəti.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 520 s.

    Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə Türk dünyası [Mətn] [Dərs vəsaiti] /Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Məsləhətçi-rəyçi. N.Məmmədov; Ön sözün müəll. N.Cəfərov; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi Altıncı kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 480 s. , portr., fotoşək. ; 25 sm.

    Heydər Əliyev yolu: Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində [Mətn]: [konfrans materialları] /Yeni Azərbaycan Partiyası; Red. G.Adıgözəlqızı, E.Əsgərova, R.Cəfərov; Rəssam. N.Rzaquliyev.- B.: Azərbaycan, 2007.- 864 s. Portr

 Xuraman.

Könlüm Qarabağdadı /Red.: H. Musabəyli.- B.: Nərgiz, 2006.- 290 s.

   Xuraman.

Qarabağım qəm ocağım: Poema və şerlər.- B.: Nağıl evi, 2004.- 112 s.

 Xocalı XX əsrin soyqırımı /layihənin rəhbəri Ə.Həsənov, A.Aslanov; tərtibçi red. Ə.Mehdiyev, V.Əliyev, D.İsmayilov; tərcüməçi C.Səfərov [və b.]; rəssam E.Aslanov; dizayner İ.Nəcəfquliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi; AzərTac, B.: 2012.

 

  Xoşməramlı səfir [Mətn]: I kitab /Elmi red. və ön sözün müəllifi. İ.Hüseynova; Tərtibçılər. H.Paşayev, A.Qasımov.- B.: Şəms, 2005.- 192 s.

   Xoşməramlı səfir [Mətn]: II kitab /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. A.Qasımov; Elmi red. A.Naxçıvanlı; Rəyçi. M.Qəfərov və b.- B.: Şəms, 2006.- 208 s.+ 24 ill.

   Xoşməramlı səfir [Mətn]: III kitab /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. S.Cəfərov; Elmi red. A.Naxçıvanlı .- Bakı : Şəms , 2006. 192 s.

  Xoşməramlı səfir [Mətn]: IV kitab /Tərtibçi. Ə.Əliyev; Elmi red. Q.Əliyev; Ön sözün müəllifi. N.Məmmədov, L.Məmmədova.- B.: Şəms, 2007.- 212 s.

   Xoşməramlı səfir [Mətn]: V kitab /Tərtibçi. Ş.Əhmədov; Elmi red. A.Naxçıvanlı.- B.: Şəms, 2007.- 160 s.

 Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ömrünün 78-ci il dönümünə həsr olunur. Tərtibçilər.Ş.Mirzəyev, S.İsmayılov; Red. Ş.Şəmsizadə. I kitab.- B.: Nurlan, 2001.- 218 s.

   Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, bütün azərbaycanlıların ümuminli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 35 illiyinə həsr olunur /Tərtibçi. Ə.Əliyev; Elmi red. M.Urud V kitab.- B.: Şəms, 2004.- 428 s.

   Xаlqa həsr olunan illər [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. М.Qardaşxanova.- Bаkı: Səda, 2003.- 512 s.

   Xalqa həsr olunan illər [Mətn] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2013.- 525, [1] s.

   Xalqın böyük xilaskarı: Heydər Əliyevin 32 illik rəhbərlik dövrünə və Azərbaycanın müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn]: tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar Tərtib edəni. X.Kazımlı; Məsul red. Ə.Həsənov; Red. hey. M.Əlizadə və b.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 220 s.

İbrahimov, Mirzə Əjdər oğlu.

Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005. -432 s.

 İlkin, Qılman.

Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə. I cild/Q.İlkin; tərt.ed. A.Musayev; ön söz. Ş.Salmanov I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 232 s.