Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

M
Mustafayev Rəfail Salman oğlu. Sızan həqiqətlər: oğuznamə
15 Mart , 2017
Hörmətli oxucular! “Sızan həqiqətlər” oğuznaməsi Səlcuq elatının yaranması, elatın “Səlcuq elatı” və “Arslan elatı” (Qara Dağlı) kimi iki hissəyə ayrılaraq, Arslan Yabqunu hiylə iĢlədərək həbs etmiĢ sultan Mahmud Qəznəviyə qarĢı mübarizəyə baĢlaması, uzun sürən müharibə nəticəsində böyük əraziləri idarəsi altına alması, Böyük Səlcuqlu Dövlətinin yaranması, bütün Ġslam dünyası üçün böyük təhlükə olan Bizans imperiyasına qarĢı cihad tarixindən, siyasi çəkiĢmələrdən, meydan savaĢlarından bəhs edən, həcminə görə dünya ədəbiyyatının ən böyük poemalarından olan, klassik poeziya ruhunda qələmə alınmıĢ möhtəĢəm əsərdir. Bütün bunlarla yanaĢı, Rəfail Oğuztürk ənənəvi olaraq, bu əsəri də uzun sürən, dərin və ətraflı elmi-tədqiqat iĢindən sonra yazmıĢdır. Müəllifin 2011-ci ildə AMEA-nın Etnoqrafiya və Arxeologiya Ġnstitutunun Elmi ġurasının qərarı ilə çap edilmiĢ monoqrafiyası “Sızan həqiqətlər” oğuznaməsinin əsas elmi istinad özüllərindən biridir. Kitabda 20 yanvar Ģəhidlərinə həsr edilmiĢ, əruz vəznində yazılmıĢ “Xalqın səhəri” adlı, kiçik həcmli poema, bir neçə Ģeir və qəzəl də yer almıĢdır.
Faylı yuklə