Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Folklor. Folklorçuluq
Koroğlu: Paris nüsxəsi
17 Fevral , 2017
Tanınmış polyak şərqşünası, şair və mütərcimi A.Xodzko Cənubi A zərbaycandan Avropaya apardığı “Koroğlu” dastanmın olyazmasmı ingilis dilinə çevirib Londonda dərc etdirm əklə (1842) eposun noşri tarixində silinm əz bir iz qoymuşdur. Təqdim oiunan kitab “K oroğlu” eposunun ilk əlyazma niisxəsi osasında hazırlanmışdır. XIX yüzilliyin əvvəllərində qəlom ə alınmış (toplanmış) bu dastanda xalqım ızın tarixi keçmişi ilo bağlı qəhrəm anlıq ənənələri, onun m ə- nəvi alomi, xarakteri, əqidəsi, əxlaqi dəyərləri bədii boyalarla oks etdirilmişdir. Dolğun süjet xətti, zəngin epizod və m otivlərə malik bu variant sonrakı “Koroğlu” nəşrlərinin əsasm ı, qaynağını təşkil etmişdir.
Faylı yuklə